Chen, Fusheng, Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei Province, China